Přístup k informacím

Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Útěchov


2. Důvod a způsob založení

Obec Útěchov byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.


Organizační složky obce:
Zastupitelstvo
Kontrolní výbor
Finanční výbor4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Útěchov, Útěchov 65, 571 01 Moravská Třebová 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Útěchov, Útěchov 65, 571 01 Moravská Třebová 1

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 10:00 - 16:00 h
 Středa 10:00 - 16:00 h

4.4 Telefonní čísla

tel.:  461 310 088
 

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.utechov.cz/ 
 

4.6 Adresa podatelny

Útěchov, Útěchov 65, 571 01 Moravská Třebová 1

4.7 Elektronická adresa podatelny

utechov@utechov.cz 

4.8 Další elektronické adresy

nx9a3vk


5. Případné platby lze poukázat

 


 

6. Identifikační číslo (IČO)

00579653

 


7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

Obec není plátce DPH

 


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a nařízení
Zápisy z jednání ZO
Jednací řád

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

Rozpočet

Závěrečný účet obce

 

Kontrola hospodaření obce

 

Inventarizace majetku obce

Inventarizace

 


 

9. Žádosti o informace

 • osobně na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle: 461 310 088
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • formulář písemné žádosti můžete doručit:
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

 


 

10. Příjem podání a podnětů

10.1 Místo a způsob podání a podnětů

 • osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle 461 310 088
 • elektronicky (e-mailem) na adresu utechov@utechov.cz 
 • elektronickou podatelnou
 • poštou na adresu Obecní úřad, Útěchov 65, 571 01  Moravská Třebová 1

 

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na Obecním úřadě

 • poštou na adresu Obecní úřad, Útěchov 65, 571 01  Moravská Třebová 1

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úradem se podávají ve lhutách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Proti rozhodnutí obecního úradu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úrad . Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte také zde:  http://www.portal.gov.cz.


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky

Vyhlášky

Nařízení

Nařízení

Vnitřní předpisy


Řády

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

 1,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

 2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

 20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahrané diskety

 10,- Kč

 

- 1 ks kopírování diskety

 20,- Kč

 

- 1 ks nenahraného CD

 20,- Kč

 

- 1 ks kopírování CD

 40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

 50,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.


12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.
 

13.2. výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty. 


Další informace

A. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

ObÚ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2009, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0B. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2009 nebyly poskytnuty žádné informace


C. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

Živnostenský rejstřík


D. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny
 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o ochraně osobních údajů (PDF 3.87 MB) 

Kam dál?

ÚŘAD