Czech POINTCzech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.

Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ ?


1. HLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU (TP)

O co se jedná:
Zápis údaje o adrese nového místa trvalého pobytu.
Zápis údaje o doručovací adrese.

Co potřebujete vědět:

• Změnu místa TP hlásí občan ohlašovně v místě nového TP.
• Změnu místa TP může ohlásit pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
• Za občana mladšího 15 let - zákonný zástupce.
• Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo byla omezana, hlásí změnu TP zákonný zástupce, opatrovník.
• Občan musí mít platný občanský průkaz (pro změnu TP v rámci ČR)
• Občan musí mít platný cestovní pas, pokud občan ukončil pobyt v cizině
• Občan musí mít osvědčení o státním občanství ČR po jeho nabytí
• Občan se může přihlásit pouze do objektu, který je určen pro bydlení, individuální rekreaci, nebo ubytování.
• Občan musí mít doklad o:
  • O vlastnictví bytu, nebo objektu.
  • O oprávněnosti užívání bytu (nájemní smlouva)
  • Úředně ověřený písemný souhlas oprávněné osoby (úředně ověřený souhlas se nevyžaduje v případě, že je tak učiněno příslušnou osobou přímo před pracovníkem na ohlašovně)
Kolik to bude stát:
• Správní poplatek je Kč 50.

2. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:

• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

3. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů
• Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká

Co potřebujete vědět:
• Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem

Kolik to bude stát:
• Kč 50 za podání žádosti

4. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
• Úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

4. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
• Úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku


Kde můžete o výstupy požádat?

- na obecním úřadě, s případnými dotazy se můžete obrátit na j.safr@email.cz

Kontakt

Obecní úřad Útěchov
Útěchov 65
571 01 Moravská Třebová 1

telefon +420 461 310 088
email utechov@utechov.cz
Datová schránka: nx9a3vk

Úřední hodiny

 Pondělí
 10:00 - 16:00 h
 Středa  
 10:00 - 16:00 h
  
 

Mateřská škola Útěchov

MŠ Útěchov
Útěchov 65


telefon +420 605 475 299
email skolka@utechov.cz

Web MŠ:
https://msutechov1.webnode.cz/

Novinky na e-mail

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Programy ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Čas poslední aktualizace: 14.01.2022 v 08:15       Oficiální stránky Obec Útěchov © 2010       webdesign: Origine