Czech POINT

Logo

Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.
Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.
Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?

 

1. HLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU (TP)

O co se jedná:
Zápis údaje o adrese nového místa trvalého pobytu.
Zápis údaje o duručovací adrese.
Co potřebujete vědět:
Změnu místa TP hlásí občan ohlašovně v místě nového TP.
Změnu místa TP může ohlásit pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
Za občana mladšího 15 let - zákonný zástupce.
Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo byla omezana, hlásí změnu TP zákonný zástupce, opatrovník.
Občan musí mít platný občanský průkaz (pro změnu TP v rámci ČR)
Občan musí mít platný cestovní pas, pokud občan ukončil pobyt v cizině
Občan musí mít osvědčení o státním občanství ČR po jeho nabytí
Občan se může přihlásit pouze do objektu, který je určen pro bydlení, individuální rekreaci, nebo ubytování.
Občan musí mít doklad o vlastnictví bytu, nebo objektu, o oprávněnosti užívání bytu (nájemní smlouva), úředně ověřený písemný souhlas oprávněné osoby (úředně ověřený souhlas se nevyžaduje v případě, že je tak učiněno příslušnou osobou přímo před pracovníkem na ohlašovně).
Kolik to bude stát:
Správní poplatek je Kč 50.

2. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:
Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co potřebujete vědět:
Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
Kolik to bude stát:
Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

3. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká
Co potřebujete vědět:
Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Kolik to bude stát:
Kč 50 za podání žádosti

4. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
Úplný výstup z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:
Identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

4. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
Úplný výstup ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:
Identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku

Kde můžete o výstupy požádat?

Na obecním úřadě, s případnými dotazy se můžete obrátit na utechov@utechov.cz